...
Skip links

Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce – I edycja

Prezentujemy pierwszą edycję raportu pt. „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce”.

Która marka stacji paliwowych cieszy się największą rozpoznawalnością? Która z nich cieszy się największym zaufaniem polskich konsumentów? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziecie w naszym raporcie.

W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe badanie, którego celem było poznanie opinii na temat sieci stacji paliw w Polsce. Pozyskiwanie danych przebiegało dwuetapowo, a w  ramach projektu przeprowadzono badania ilościowe oraz jakościowe. W raporcie zawarto prezentację wyników, uzyskanych przy pomocy ilościowej analizy opinii i postaw, metodą standardowych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CAPI (Computer Assisted Personal Interview) oraz metody jakościowej, przy zastosowani techniki FGI (Focus Group Interview). Publikacja wyników miała miejsce na przełomie czerwca i lipca 2019 roku.

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.