...
Skip links

Bariery i szanse dla rozwoju aktywności fizycznej w Polsce

Prezentujemy raport pt „Bariery i szanse dla rozwoju aktywności fizycznej w Polsce”.

Nasz raport dostarcza informacji m.in o stanie kondycji polskiej młodzieży, zainteresowaniem aktywnością fizyczną wśród Polaków oraz barierach, które uniemożliwiają dzieciom i młodzieży aktywność fizyczną.

Głównym celem badania było określenie barier i szans dla rozwoju kultury fizycznej w Polsce, które mają kluczowy charakter dla budowania oraz ewaluacji programów dotyczących aktywności fizycznej w Polsce. Dodatkowymi celami badania było m.in zidentyfikowanie wzorców kulturowych związanych z aktywnością fizyczną, identyfikacja źródeł tychże wzorców oraz analiza czynników motywujących i demotywujących do podejmowania aktywności fizycznej.

Wyniki ukazane w raporcie uzyskano przy pomocy metod jakościowych takich jak FGI oraz IDI. Pozwoliły one zbadać procesy i zjawiska, które pozostają nieuchwytne dla badań ilościowych. Jednocześnie zastosowane metody pozwoliły poznać zindywidualizowane opinię badanych, którzy są związani z danym problemem. Publikacja wyników miała miejsce w październiku 2020 roku.

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.