...
Skip links

Transformacja energetyczna w percepcji Polaków i Europejczyków

Prezentujemy Państwu pełen raport pt. „Transformacja energetyczna w percepcji Polaków i Europejczyków”. Składa się on z czterech zasadniczych części.

Pierwsza to wyniki badań jakościowych, przeprowadzonych przez IBRiS na przełomie maja i czerwca 2022 r. Wykorzystana technika FGI (focus group interview) pozwoliła na zidentyfikowanie najważniejszych problemów badawczych. Swobodna rozmowa starannie dobranej sześcioosobowej grupy Polaków, moderowana przez doświadczonego badacza, pozwala odkryć szczególnie interesujące Polaków zagadnienia. Co więcej, przeprowadzono osiem podobnych badań w całej Polsce.

Drugą część raportu stanowi badanie ilościowe przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków, które pozwoliło na określenie skali odkrytych w badaniach jakościowych problemów. Dzięki niemu można również odpowiedzieć na pytanie, czy zidentyfikowane zagadnienia są w społeczeństwie powszechne, marginalne, czy może charakterystyczne dla danego regionu, wieku, płci, a nawet wykształcenia. Wyniki analizy ilościowej przy założonej metodologii można ekstrapolować na całą populację. Badaniem z zastosowaniem metody CAWI (computer-assisted web interviewing) objęto 1100 dorosłych mieszkańców Polski.

Trzecia część to prezentacja wyników badania przeprowadzonego w 8 krajach Unii Europejskiej, reprezentujących 75% populacji UE. Oprócz Polski były to: Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Holandia, Portugalia i Hiszpania. Dane przygotowano w taki sposób, aby możliwe było zidentyfikowanie postaw społeczeństw europejskich jako jednego organizmu. W kontekście walki ze skutkami zmian klimatycznych nie istnieją granice – szczególnie wewnątrz UE. Dopiero porównanie wyników z tak obszernej grupy krajów ukazało skalę problemów klimatycznych i energetycznych, z jakimi musi zmierzyć się zarówno Polska, jak i cała Unia Europejska. Jednak dla analitycznego porządku czwarta część zawiera w sobie dane pochodzące z każdego ze wspomnianych państw.

Główne obszary przedstawione w raporcie to: percepcja zmian klimatycznych przez społeczeństwa europejskie; świadomość rozwiązań zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz Fit for 55; świadomość kosztów indywidualnych związanych z wdrożeniem Europejskiego Zielonego Ładu i Fit for 55; ocena rozwiązań klimatycznych oraz poziomu akceptacji związanych z ich wdrożeniem; identyfikacja barier występujących we wdrażaniu strategii Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce.

Niniejszy raport powstał dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGE.
This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.