...
Skip links

Światowid | styczeń 2021: Kryzys elit

Zgodnie z harmonogramem wyborczym, już w 2023 Polacy znowu ruszą do urn. W perspektywie politycznej jest to okres z jednej strony odpowiednio długi, aby można było rozpocząć wzmożone działania kampanijne, z drugiej natomiast zbyt krótki, aby dokonać zasadniczych zmian w tkance obywatelskiej. Rok 2020 i walka z pandemią COVID-19 uwypukliła wiele zachodzących w państwie procesów, z których jednym z najważniejszych jest pogłębienie podziałów społecznych i drastyczny spadek zaufania do elit – politycznych, naukowych, kulturalnych i innych.

Czy na początku 2021 roku Polacy widzieli szansę na systemową zmianę sposobu zarządzania Polską i sposobu działania w ramach opozycji?

Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych postanowiła sprawdzić obecne nastroje Polek i Polaków w kontekście sytuacji w kraju. Pandemia, protesty społeczne, zmiany w prawie, niejasna pozycja Polski w Unii Europejskiej, kolejne afery – to obraz państwa przed burzą, w trakcie czy już po niej?

W okresie od 19 do 22 stycznia 2021 roku zrealizowano 7 badań w technice FGI (focus group interview). Respondenci dobrani zostali z zachowaniem najwyższych standardów prowadzenia badań jakościowych i stanowili reprezentację przekroju społecznego w Polsce.

O Światowidzie

Celem projektu jest stworzenie niezależnego systemu zapewniającego dostęp do bezstronnej informacji na temat stanu emocji społecznych w Polsce.

IBRiS w cyklach trzymiesięcznych przeprowadza pogłębione badania dotyczące opinii i nastrojów Polaków. Badania te różnią się od zwykłych pomiarów obecnych w przestrzeni informacyjnej, opartych głównie na badaniach ilościowych, gdzie badane są bądź stałe wskaźniki, bądź ocena aktualnych wydarzeń. W większości przypadków dostępne publicznie badania pozwalają ocenić zdarzenia z perspektywy czasu, ale ich wartość prognostyczna dla antycypowania zmian społecznych, które dopiero się uwidocznią jest mała. W ramach projektu będziemy opierać się na wynikach pogłębionych badań jakościowych, które pozwalają wyprzedzająco zidentyfikować emocje społeczne, a także określić wektory zmian aktualnych nastrojów społecznych. Projekt jest finansowany ze środków własnych Fundacji.

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.