...
Skip links

Słodko-gorzki cukierek, czyli ocena polskich ministrów

W najnowszym badaniu przeprowadzonym dla „Rzeczpospolitej” zapytaliśmy Polki i Polaków, jak oceniają Premiera Tuska i jego rząd. Opinie Polaków są podzielone. Uwagę przyciągają nie tylko niejednoznaczne czy negatywne oceny poszczególnych ministrów, ale również widoczna nieznajomość znacznej części przedstawicieli rządu.

 

Który minister jest najlepszy? 

Bez wątpienia dominującą postacią jest sam premier, który pozostaje nie tylko najbardziej znaną, ale i najlepiej ocenianą postacią w polskim rządzie – 41,6 proc. wyraża o nim pozytywne zdanie. Warto dodać, że podobna liczba badanych ocenia go (40,9 proc.) negatywnie. Drugim najbardziej pozytywnie ocenianym politykiem jest Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski (41,1 proc. ocen pozytywnych vs 34,3 proc. ocen negatywnych). Czołową stawkę zamyka Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar (40,1 proc. ocen pozytywnych vs 34,9 proc. ocen negatywnych). Warto zwrócić uwagę, że na pozytywne oceny i wysoką rozpoznawalność wśród społeczeństwa wpływa przede wszystkim fakt, że wymienieni politycy cieszyli się popularnością jeszcze przed rozpoczęciem rządów Koalicji 15 października.

 

Więcej nieznanych niż złych

Widoczny spadek społecznego zaufania obserwujemy w przypadku wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza (41 proc. ocen negatywnych vs 28,9 proc. ocen pozytywnych). Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej oraz działania podejmowane przez ministerstwo obrony narodowej i jego szefa zdecydowanie nie pomagają wizerunkowi szefa ludowców. Drugą najbardziej negatywnie ocenianą członkinią rządu jest Ministra Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska (40,2 proc.). Niechlubne podium zamyka Ministra Edukacji Barbara Nowacka (37,7 proc. ocen negatywnych vs 30,9 proc. ocen pozytywnych).

 

Warto zauważyć, że wielu ministrów pozostaje nieznanych. Blisko połowa z nas nie zna Ministry do spraw Polityki Senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz (45,9 proc.). Podobny odsetek Polaków nie zna Agnieszki Buczyńskiej, czyli Ministry do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego (45,3 proc.). Trzecią najmniej znaną ministrą jest Marzena Czarnecka – Ministra Przemysłu (44,6 proc.). Ponadto, uwagę przyciągają przede wszystkim szefowie istotnych dla państwa resortów, których wielu z nas nie rozpoznaje, takich jak np. Ministra Finansów, czy Ministry Funduszy i Polityki Regionalnej. Można wysnuć wniosek, że ministrowie niebędący członkami Koalicji Obywatelskiej są nieznani lub negatywnie oceniani. Na uwagę zasługuje także brak widoczności ministrów z ramienia Lewicy.

 

Oceny a elektoraty

Prawicowi wyborcy najgorzej oceniają szefów rządu. Zdecydowana większość wyborców opozycji (Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji) najgorzej ocenia samego premiera – 90 proc. Niewiele mniej wyborców elektoratu prawicy negatywnie ocenia wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza (86 proc.). Podobny odsetek źle ocenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasza Siemoniaka (85 proc.).

 

A kogo wyborcy PiS-u i Konfederacji oceniają pozytywnie lub neutralnie? Co dziesiąty Polak w elektoratach tych partii pozytywnie ocenia Jakuba Jaworskiego (Ministra Aktywów Państwowych) oraz Czesława Siekierskiego (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Ponadto, co czwarty wyborca prawicy neutralnie ocenia wicepremiera i Ministra Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, a co piąty ma takie odczucia wobec Ministry Przemysłu Marzeny Czarneckiej.

 

Sytuacja ma się inaczej w przypadku wyborców koalicji rządzącej. Ci wyborcy najlepiej oceniają Donalda Tuska (80 proc.), Adama Bodnara (76 proc.) oraz Radosława Sikorskiego (75 proc.). Natomiast najgorzej Władysława Kosiniaka-Kamysza (16 proc.) oraz Paulinę Hennig-Kloskę (14 proc.). Blisko czterech na dziesięciu wyborców koalicji rządzącej ma neutralny stosunek do Czesława Siekierskiego (39 proc.). Neutralne odczucia wzbudzają również Paulina Hennig-Kloska (36 proc.) oraz Minister Nauki Dariusz Wieczorek (32 proc.). Dla blisko połowy wyborców koalicji 15 października nierozpoznawalne są Agnieszka Buczyńska (49 proc.), Marzena Okła-Drewnowicz (42 proc.) oraz Marzena Czarnecka (42 proc.).

 

Osoby niezdecydowane lub niegłosujące najlepiej oceniają Donalda Tuska (32 proc.), Adama Bodnara (31 proc.) oraz Radosława Sikorskiego (30 proc.). Natomiast najgorzej oceniają Donalda Tuska (27 proc.), Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk (25 proc.), Andrzeja Domańskiego oraz Czesława Siekierskiego (po 24 proc.).

 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 18- 19 czerwca 2024 r. na zlecenie Rzeczypospolitej metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. N = 1100.

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.