Polski Monitor Opinii

Projekt „Polski Monitor Opinii” to wspólne działanie Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych jako Partnera Badawczego i Forum Zrównoważonej Technologii, będącego Partnerem Merytorycznym, we współpracy z Partnerem Strategicznym projektu, PKO Bankiem Polskim S.A.
 

Trzon projektu stanowią dwa integralne działania:

• badania opinii i rynku przeprowadzane przez IBRiS na reprezentatywnej próbie Polaków oraz na przedsiębiorcach z sektora MŚP;

• cykl konferencji ekspercko-naukowych, z udziałem przedstawicieli zainteresowanych ministerstw, spółek skarbu państwa, przedstawicieli MŚP oraz ekspertów i naukowców. Podczas trwania konferencji każdorazowo prezentowane są wyniki badania zgodnego z tematem spotkania, połączone z dyskusją na ich temat oraz rekomendacjami dla sektora rządowego, prywatnego a także pozarządowego.

Celem głównym projektu jest nagłośnienie i wywołanie dyskusji w oparciu o tezy i wnioski płynące z kolejnych raportów oraz zaangażowanie do dyskusji środowiska politycznego, administracji, biznesu oraz mediów opiniotwórczych.

Celem badań jest również popularyzacja wiedzy z zakresu nastrojów przedsiębiorców i konsumentów. Określenie postaw społeczeństwa i przedstawicieli małego i średniego biznesu dotyczących najistotniejszych obszarów funkcjonowania państwa. Zidentyfikowanie barier społecznych i biznesowych w rozwoju polskiej gospodarki oraz implementacji programów socjalnych i ekonomicznych.

Dotychczas przeprowadzone zostały 2 badania opinii publicznej:

1. MŚP w świecie e-commerce, czyli lokomotywa rozwoju polskiej gospodarki – profil konsumenta

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w raporcie pt. Statista Digital Market Outlook, Polska zajmuje już 13. miejsce wśród najszybciej rozwijających się rynków e-commerce. Jego wartość w 2018 roku szacowana była na 40 mld złotych, a prognozy na rok 2019 zakładają wzrost wolumenu sprzedaży w tym segmencie do 50 mld złotych. Co więcej szacuje się, że już 15 mln Polaków robi zakupy w Internecie.  Powyższe dane napawają optymizmem.

Nic nie wskazuje na to, aby obecnie zauważalny, silny trend wzrostowy został zahamowany. Uwzględniać to muszą również firmy z sektora MŚP, chcące utrzymać się na coraz trudniejszym rynku. Choć od kilku lat przedsiębiorcy dostrzegają potencjał we wprowadzaniu najnowocześniejszych rozwiązań e-handlu, to jednak wciąż wskaźnik ich wykorzystania oscyluje wokół kilku do kilkunastu procent (w zależności od źródła).  W sytuacji, w której MŚP nie nadążają za zmianami preferencji zakupowych konsumentów, to Ci drudzy powinni wyznaczać i wskazywać kierunki rozwoju dla firm z sektora. Stąd też niniejsze badanie skupia się na opinii Polaków na temat dokonywania zakupów przez Internet.

Jego wyniki i wnioski wykorzystane powinny być do stworzenia rekomendacji dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Stanowią również punkt wyjścia do prowadzenia pogłębionych badań na temat oczekiwań konsumentów w zakresie wykorzystania narzędzi e-commerce w MŚP.

2. Dumni z polskiej żywności. Za co ją cenimy i jak wypada na tle produktów zagranicznych?

Jak podaje ostatni raport Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, „od początku 2019 r. kontynuowana jest wzrostowa tendencja w eksporcie towarów rolno-spożywczych z Polski. Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. wyniosła 15,4 mld euro i była o ponad 8% większa niż rok wcześniej. Jednocześnie import ukształtował się na poziomie 10,4 mld euro, o około 5% wyższym. W rezultacie dodatnie saldo wymiany zwiększyło się o około 17%, do 5 mld euro”. Natomiast jak czytamy na oficjalnej stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, „Polska jest liderem w Unii Europejskiej w produkcji drobiu, owoców, pieczarek. Obecnie na eksport trafia 80% polskiej wołowiny, 45% drobiu i 30 % produktów mleczarskich. W 2018 r. wartość eksportu produktów rolno-spożywczych wyniosła prawie 30 mld euro. W porównaniu z 2004 rokiem oznacza to 6-krotny wzrost wartości sprzedaży żywności za granicą”.

Powyższe dane i wskaźniki pozwalają z optymizmem patrzyć zarówno na obecny poziom rozwoju rolnictwa, jak i przyszłość całego sektora. Dzięki modernizacji polskiej wsi, w krótkim czasie udało się doprowadzić krajową produkcję do poziomów największych graczy na rynku rolno-spożywczych. Jednak modernizacja niesie ze sobą również określone koszty. Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na dwóch płaszczyznach: 1) ogólnopolskiej – w przypadku oceny polskich produktów;  2) na populacji wsi, aby poznać opinie najbardziej zainteresowanych tematem, a więc producentów rolnych. Czy młodzi ludzie wciąż chcą prowadzić gospodarstwa rolne? Czy jest to obecnie opłacalne? I w końcu – czy produkcja zdrowej, ekologicznej żywności może stać się filarem polskiego rolnictwa?

Zaplanowane konferencje:

Konferencja „5G w oczach polskiego społeczeństwa i MŚP – TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI PODANE ZOSTANĄ WKRÓTCE

Założeniem konferencji jest dyskusja nt. wyzwań, szans i barier związanych z rozwojem technologii 5G – z punktu widzenia społeczeństwa oraz segmentu MSP – w celu zdefiniowania zagrożeń oraz znalezienia rozwiązań ułatwiających jej implementację. Ważnym elementem konferencji będzie prezentacja wyników badania – w ramach projektu POLSKIEGO MONITORA OPINII – na temat technologii 5G, które staną się tezami dla późniejszej dyskusji, z udziałem moderatora, przedstawicieli branży (w tym specjalisty z PKO Bank Polski), ekspertów, przedstawicieli administracji państwowej oraz dziennikarzy. W konferencji uczestniczyć będzie ok. 40-50 osób – blisko związanych z poruszaną tematyką.

Projekt agendy Konferencji:

10:00   Oczekiwanie na gości
10:15   Prezentacja gości/prelegentów
10:20   Wstęp do dyskusji – prezentacja wyników badania „5G w oczach polskiego społeczeństwa i MŚP” – Marcin Duma, prezes zarządu IBRiS
10:45   Debata na temat wyzwań i barier rozwoju technologii 5G w oczach polskiego społeczeństwa i segmentu MŚP – z udziałem moderatora
11:45   Sesja Q&A – pytania od publiczności (dziennikarze, branżyści itd.)
12:30   Wywiady indywidualne, rozmowy kuluarowe, poczęstunek (lunch)
13:15   Przewidywane zakończenie konferencji – wręczanie uczestnikom pakietów prasowych (tzw. press-kitów)

 
Konferencja „Cloud computing po polsku – opinie społeczeństwa i MŚP” – TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI PODANE ZOSTANĄ WKRÓTCE
 

Założeniem konferencji jest dyskusja nt. kierunków rozwoju cloud computingu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Chmury Krajowej jako milowego kroku w procesie cyfryzacji polskiej gospodarki. Temat będzie omawiany z punktu widzenia zalet i korzyści cloud computingu dla społeczeństwa oraz segmentu MSP. Uczestnicy debaty będą rozmawiali szansach i zagrożeniach związanych z dalszym, dynamicznym rozwojem tego segmentu rynku. Ważnym elementem konferencji będzie prezentacja wyników badania w ramach projektu POLSKIEGO MONITORA OPINII na temat cloud computingu, które staną się tezami dla późniejszej dyskusji, z udziałem moderatora, przedstawiciela branży (w tym specjalisty z PKO Bank Polski odpowiedzialnego za prace prze Chmurze Krajowej), ekspertów, przedstawicieli administracji państwowej oraz dziennikarzy. W konferencji uczestniczyć będzie ok. 40-50 osób – blisko związanych z poruszaną tematyką.

Projekt agendy Konferencji:

10:00   Oczekiwanie na gości
10:15   Prezentacja gości/prelegentów
10:20   Wstęp do dyskusji – prezentacja wyników badania „Cloud computing po polsku – opinie społeczeństwa i MŚP” – Marcin Duma, prezes zarządu IBRiS
10:45   Debata na temat wyzwań i barier rozwoju cloud computingu w Polsce – z udziałem moderatora
11:45   Sesja Q&A – pytania od publiczności (dziennikarze, branżyści itd.)
12:30   Wywiady indywidualne, rozmowy kuluarowe, poczęstunek (lunch)
13:15   Przewidywane zakończenie konferencji – wręczanie uczestnikom pakietów prasowych (tzw. press-kitów)

Zapraszamy!

Polacy coraz bardziej dumni z polskiej żywności

10 października 2019

Ponad 2/3 Polaków deklaruje, iż jest gotowych zapłacić więcej za rodzimą żywność wytworzoną w sposób ekologiczny, natomiast blisko 1/3 zwraca uwagę na polskie pochodzenie produktu. Takie są wyniki pierwszego raportu wchodzącego w skład cyklu badań opinii publicznej w projekcie POLSKI MONITOR OPINII – wspólnej inicjatywy PKO Banku Polskiego (Partnera Strategicznego), Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) oraz Forum Zrównoważonej Technologii. POBIERZ INFORMACJĘ PRASOWĄ


Blisko 1/3 badanych robi zakupy w Internecie przynajmniej raz w miesiącu.

29 października 2019

30% badanych przynajmniej raz w miesiącu robi zakupy przez Internet, a 46% deklaruje chęć robienia tego częściej przy niższych cenach produktów niż w sklepach stacjonarnych – wynika z drugiego raportu wchodzącego w skład cyklu badań opinii publicznej w projekcie POLSKI MONITOR OPINII – wspólnej inicjatywy Banku PKO BP (Partnera Strategicznego), Fundacji Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) oraz Forum Zrównoważonej Technologii. POBIERZ INFORMACJĘ PRASOWĄ


 

Michał Hasik

Forum Zrównoważonej Technologii

m.hasik@fzt.net.pl

tel. 535999689

 

Kamil Smogorzewski

Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych

kamil.smogorzewski@ibris.pl

tel. 533328182


Partner Strategiczny:

pko bank polski

Partner merytoryczny:

Partner badawczy: