Rodzaje badań

Fundacja IBRiS realizuje badania ilościowe:

CATI – metoda telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo;

CAWI – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW;

CASI – wspomagana komputerowo technika badania sondażowego polegająca na tym, że respondent samodzielnie wypełnia ankietę, wpisując swoje odpowiedzi do komputera przyniesionego przez pracownika organizacji badawczej;

CAPI – metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (tj. laptop, palmtop), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi;

PAPI – metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, bezpośredni indywidualny wywiad kwestionariuszowy w formie papierowej.

oraz jakościowe:

IDI – metoda badawcza  sprowadzają się do bezpośredniej rozmowy badacza (moderatora) z pojedynczym respondentem;

FDI – zogniskowany wywiad grupowy;

Eksperyment;

Obserwacja;

Desk Research.