...
Skip links

Analiza postrzegania stacji paliw – II edycja

Prezentujemy kolejny raport pt. „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce”.

W drugiej już edycji raportu znajdziecie odpowiedzi na pytania takie jak: która marka stacji paliwowych cieszy się największą rozpoznawalnością oraz jakie marki cieszą się największą sympatią. Ponadto znajduję się w nim zestawienie oraz porównanie wyników z poprzedniego raportu z obecnymi.

W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe badanie, którego celem było poznanie opinii na temat sieci stacji paliw w Polsce. Pozyskiwanie danych przebiegało dwuetapowo, a w  ramach projektu przeprowadzono badania ilościowe oraz jakościowe. W raporcie zawarto prezentację wyników, uzyskanych przy pomocy ilościowej analizy opinii i postaw, metodą standardowych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CAPI (Computer Assisted Personal Interview) oraz metody jakościowej, przy zastosowani techniki FGI (Focus Group Interview). Publikacja wyników miała miejsce na przełomie czerwca i lipca 2020 roku.

Zapoznaj się z całym raportem!

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.